นางสาวเจตนภา จุ่มใจ

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 09/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095619XXXX
 • Facebook :
 • Email : noowier.reborn@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : บ้านร่องปลาขาว
 • ประเภทบุคลากร :
 • ตำแหน่ง :
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1106
 • รหัสประจำตำแหน่ง :
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่