สถิตินักเรียน 2564

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 11 3 14 1
ป.2 6 1 7 1
ป.3 7 5 12 1
ป.4 5 4 9 1
ป.5 7 6 13 1
ป.6 1 2 3 1
ม.1 1 3 4 1
ม.2 3 4 7 1
ม.3 3 0 3 1
อ.2 4 5 9 1
อ.3 8 5 13 1
รวม 56 38 94 11

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 11 3 14 นางนงนุช คำบุญเรือง นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
ป.2/1 6 1 7 นางสาวทิพวรรณ ทองดี นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
ป.3/1 7 5 12 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์ นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
ป.4/1 5 4 9 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
ป.5/1 7 6 13 นางจันทร์เพ็ญ อาษา นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
ป.6/1 1 2 3 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
ม.1/1 1 3 4 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
ม.2/1 3 4 7 นางจุรีพร บุญเป็ง นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
ม.3/1 3 0 3 นายเชิดชาย ไผ่ผาด นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
อ.2/1 4 5 9 นางเต็มสิริ นวลตา นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
อ.3/1 8 5 13 นางสุธีรา ฉั่วตระกูล นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
รวม 56 38 94