คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
3 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
4 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
5 ส11102 ประวัติศาสตร์ 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
6 ส11201 ต้านทุจริตศึกษา 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
7 พ11101 สุขศึกษาและพลศึกษา 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
8 ศ11101 ศิลปะ 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
9 ง11101 การงานอาชีพ 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
10 อ11101 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
11 อ11201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
12 ท12101 ภาษาไทย 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
13 ค12101 คณิตศาสตร์ 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
14 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
15 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
16 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
17 ส12202 ต้านทุจริตศึกษา 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
18 พ12101 สุขศึกษาและพลศึกษา 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
19 ศ12101 ศิลปะ 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
20 ง12101 การงานอาชีพ 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
21 อ12101 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
22 อ12201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
23 ท13101 ภาษาไทย 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
24 ค13101 คณิตศาสตร์ 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
25 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
26 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
27 ส13102 ประวัติศาสตร์ 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
28 ส13203 ต้านทุจริตศึกษา 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
29 พ13101 สุขศึกษาและพลศึกษา 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
30 ศ13101 ศิลปะ 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
31 ง13101 การงานอาชีพ 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
32 อ13101 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
33 อ13201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
34 ท14101 ภาษาไทย 4 0/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
35 ค14101 คณิตศาสตร์ 4 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
36 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 4 0/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
37 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 4 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
38 ส14102 ประวัติศาสตร์ 4 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
39 ส14204 ต้านทุจริตศึกษา 4 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
40 พ14101 สุขศึกษาและพลศึกษา 4 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
41 ศ14101 ศิลปะ 4 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
42 ง14101 การงานอาชีพ 4 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
43 อ14101 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 4 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
44 จ14201 ภาษาจีน 1 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
45 ท15101 ภาษาไทย 5 0/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
46 ค15101 คณิตศาสตร์ 5 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
47 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 0/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
48 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
49 ส15102 ประวัติศาสตร์ 5 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
50 ส15205 ต้านทุจริตศึกษา 5 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
51 พ15101 สุขศึกษาและพลศึกษา 5 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
52 ศ15101 ศิลปะ 5 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
53 ง15101 การงานอาชีพ 5 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
54 อ15101 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 5 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
55 จ15202 ภาษาจีน 2 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
56 ท16101 ภาษาไทย 6 0/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
57 ค16101 คณิตศาสตร์ 6 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
58 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 6 0/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
59 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 6 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
60 ส16102 ประวัติศาสตร์ 6 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
61 ส16206 ต้านทุจริตศึกษา 6 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
62 พ16101 สุขศึกษาและพลศึกษา 6 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
63 ศ16101 ศิลปะ 6 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
64 ง16101 การงานอาชีพ 6 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
65 อ16101 ภาษาต่างประเทศ(อังกฤษ) 6 0/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
66 จ16203 ภาษาจีน 3 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
67 ท21101 ภาษาไทย 1 1/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
68 ค21101 คณิตศาสตร์ 1 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
69 ค21201 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 1 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
70 ว21101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
71 ว21102 วิทยาการคำนวณ 1 1/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
72 ส21101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
73 ส21102 ประวัติศาสตร์ 1 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
74 ส21207 ต้านทุจริตศึกษา 1 1/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
75 พ21101 สุขศึกษา 1 1/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
76 ศ21101 ทัศนศิลป์ 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
77 ศ21102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 1 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
78 ง21101 การงานอาชีพ 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
79 ง21201 คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
80 อ21101 ภาษาอังกฤษ 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
81 จ21204 ภาษาจีน 4 1/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
82 ท22101 ภาษาไทย 3 1/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
83 ค22101 คณิตศาสตร์ 3 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
84 ค22201 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 3 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
85 ว22101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 3 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
86 ว22102 วิทยาการคำนวณ 3 1/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
87 ส22101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 3 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
88 ส22102 ประวัติศาสตร์ 3 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
89 ส22209 ต้านทุจริตศึกษา 3 1/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
90 พ22101 สุขศึกษา 3 1/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
91 ศ22101 ทัศนศิลป์ 3 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
92 ศ22102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 3 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
93 ง22101 การงานอาชีพ 3 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
94 ง22201 คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
95 อ22101 ภาษาอังกฤษ 3 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
96 จ22206 ภาษาจีน 6 1/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
97 ท23101 ภาษาไทย 5 1/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
98 ค23101 คณิตศาสตร์ 5 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
99 ค23201 คณิตศาสตร์ (เพิ่มเติม) 5 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
100 ว23101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
101 ว23102 วิทยาการคำนวณ 5 1/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
102 ส23101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 5 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
103 ส23102 ประวัติศาสตร์ 5 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
104 ส23211 ต้านทุจริตศึกษา 5 1/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
105 พ23101 สุขศึกษา 5 1/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
106 ศ23101 ทัศนศิลป์ 5 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
107 ศ23102 ดนตรี-นาฏศิลป์ 5 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
108 ง23101 การงานอาชีพ 5 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
109 ง23201 คอมพิวเตอร์ (เพิ่มเติม) 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
110 อ23101 ภาษาอังกฤษ 5 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
111 จ23208 ภาษาจีน 8 1/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
112 ก09491 แนะแนว 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
113 ก09521 แนะแนว 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
114 ก09732 แนะแนว 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
115 ก09778 แนะแนว 4 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
116 ก09806 แนะแนว 5 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
117 ก09828 แนะแนว 6 0/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
118 ก09966 แนะแนว 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
119 ก09989 แนะแนว 3 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
120 ก10013 แนะแนว 5 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
121 ก10085 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
122 ก10139 ลูกเสือ-เนตรนารี 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
123 ก10165 ลูกเสือ-เนตรนารี 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
124 ก10187 ลูกเสือ-เนตรนารี 4 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
125 ก10454 ลูกเสือ-เนตรนารี 5 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
126 ก10480 ลูกเสือ-เนตรนารี 6 0/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
127 ก10504 ลูกเสือ-เนตรนารี 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
128 ก10522 ลูกเสือ-เนตรนารี 3 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
129 ก10544 ลูกเสือ-เนตรนารี 5 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
130 ก10609 ชุมนุม 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
131 ก10636 ชุมนุม 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
132 ก10663 ชุมนุม 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
133 ก10700 ชุมนุม 4 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
134 ก10723 ชุมนุม 5 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
135 ก10760 ชุมนุม 6 0/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
136 ก10814 ชุมนุม 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
137 ก10834 ชุมนุม 3 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
138 ก10859 ชุมนุม 5 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
139 ก11332 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 0/2564 นางนงนุช คำบุญเรือง
140 ก11369 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 2 0/2564 นางสาวทิพวรรณ ทองดี
141 ก11392 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 0/2564 นางสร้อยวลา ศรีรัตน์
142 ก11414 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 4 0/2564 นางสาวพัชนีย์ แซ่ย่าง
143 ก11510 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 0/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
144 ก11534 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 6 0/2564 นางสาวเจตนภา จุ่มใจ
145 ก11563 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 1 1/2564 นางสาวสุภาภรณ์ กิ่งสกุล
146 ก11586 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 3 1/2564 นางจุรีพร บุญเป็ง
147 ก11611 กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์ 5 1/2564 นายเชิดชาย ไผ่ผาด
148 ง21205 งานเกษตร 1 1/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
149 ง22205 งานเกษตร 1 1/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา
150 ง23205 งานเกษตร 1 1/2564 นางจันทร์เพ็ญ อาษา